Aktualności

Konkurs na jednoaktówkę inspirowaną utworami Aleksandra Fredry z okazji 230. rocznicy urodzin autora przypadającej w 2023 roku.

Stowarzyszenie Teatrów Nieinstytucjonalnych STeN ogłasza konkurs na tekst jednoaktówki inspirowanej utworami Aleksandra Fredry z okazji 230. rocznicy urodzin autora przypadającej w 2023 roku.

Do konkursu mogą być zgłoszone utwory oryginalne, niepublikowane napisane przez żyjącego twórcę
w języku polskim (maksymalna objętość 15 stron znormalizowanego maszynopisu, do sześciu postaci).

Termin przesyłania prac: 31 marca 2023 roku.

Prace należy przesłać na adres: sten.krakow@gmail.com

Nagrodą główną jest wystawienie jednoaktówki lub czytanie performatywne zwycięskiego utworu na
scenie w ramach Teatralnego Hyde Parku organizowanego przez Teatr Proscenium dnia 20 czerwca 2023 roku, w 300-lecie urodzin Aleksandra
Fredry.

Ogłoszenie nagród nastąpi na stronie internetowej www.sten.krakow.pl 10 maja 2023 roku.
Organizator może przyznać także honorowe wyróżnienia.

Regulamin Konkursu na jednoaktówkę inspirowaną utworami Aleksandra Fredry z okazji 230.
rocznicy urodzin autora przypadającej w 2023 roku.

§1. Organizatorzy
1.Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Teatrów Nieinstytucjonalnych STeN w Krakowie.
2.Konkurs jest organizowany w ramach cyklicznego projektu Teatralny Hyde Park.
3. Partnerem konkursu jest ZASP Oddział w Krakowie.


§2. Warunki uczestnictwa
1.Do konkursu mogą być zgłoszone utwory oryginalne, niepublikowane napisane przez żyjącego twórcę
w języku polskim (maksymalna objętość 15 stron znormalizowanego maszynopisu, do sześciu postaci)

Zgłoszenie do konkursu odbywa się przez złożenie wypełnionej i podpisanej przez Autora Karty
zgłoszenia stanowiącej Załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu. Wraz z Kartą zgłoszenia należy złożyć
elektroniczną wersję Utworu w formacie doc . Kartę wraz z Utworem należy przesłać na adres mail:
sten.krakow@gmail.com do dnia 31 marca 2023 roku.

Zgłoszenie utworu jest równoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu i wyrażeniem zgody na
pierwsze publiczne wystawienie utworu.

Osoby uczestniczące w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez STeN ich danych osobowych
w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002r., nr 101, poz.
926 z późn. zm.) w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia konkursu oraz ogłoszenia
jego wyników.

Zgłoszenia niespełniające powyższych warunków lub przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę
w konkursie.

§3. Nagroda

Nagrodą główną jest wystawienie jednoaktówki lub czytanie performatywne zwycięskiego utworu na
scenie w ramach Teatralnego Hyde Parku dnia 20 czerwca 2023 roku, w 230-lecie urodzin Aleksandra
Fredry.

Ogłoszenie nagród nastąpi na stronie internetowej www.sten.krakow.pl 10 maja 2023 roku.
Organizator może przyznać także honorowe wyróżnienia.


§4. Prawa autorskie
Zgłoszenie Utworu do konkursu oznacza, iż Autor oświadcza, że:
a) jest jedynym autorem Utworu i przysługują mu do Utworu wyłączne i nieograniczone w żaden sposób
autorskie prawa majątkowe,
b) prawa autorskie do Utworu nie są obciążone prawami osób trzecich (z wyłączeniem ewentualnego
powierzenia zarządzania tymi prawami organizacji zbiorowego zarządzania prawa autorskimi lub
prawami pokrewnymi) oraz nie zostały zajęte w rozumieniu przepisów o postępowaniu egzekucyjnym,
c) Utwór nie był wcześniej publikowany ani wystawiany w formie sztuki teatralnej.

Z chwilą zgłoszenia Utworu do konkursu, Uczestnik udziela Organizatorowi, na czas trwania konkursu
(do momentu jego rozstrzygnięcia) nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na
korzystanie z Utworu, w całości lub w części, na następujących polach eksploatacji:
1) wprowadzenie Utworu lub jego części do pamięci komputera,
2) utrwalenie i zwielokrotnianie, w nieograniczonej liczbie egzemplarzy, za pomocą wszelkich
dostępnych technik (drukarska, cyfrowa) na jakimkolwiek nośniku i w sieci multimedialnej w materiałach
informacyjnych, promocyjnych oraz publikacjach dotyczących konkursu,
3) używanie w celu realizacji prac Komisji,
4) publiczne udostępnienie Utworu w formie wystawienia lub czytania 20 czerwca 2023 roku.

W celu realizacji założeń konkursu, Autor będący jego zwycięzcą zobowiązuje się udzielić
Organizatorowi wyłącznej licencji na pierwsze publiczne wystawienie utworu w formie spektaklu
teatralnego, bez ograniczeń terytorialnych, w pełnym zakresie autorskich praw majątkowych oraz praw
pokrewnych do utworu. Licencja w szczególności obejmować będzie prawo do korzystania z Utworu na
następujących polach eksploatacji:
a) publiczne wykonanie Utworu na scenie teatralnej,
b) zarejestrowanie sztuki teatralnej na wszelkich nośnikach obrazu oraz dźwięku – w celach archiwalnych
oraz promocyjnych Organizatora,
c) publiczne udostępnianie zarejestrowanej sztuki teatralnej, w całości lub w części, w szczególności w
sieci Internet,
d) wykorzystanie fragmentów zarejestrowanej sztuki teatralnej w celach promocji Organizatora, w
materiałach promocyjnych i informacyjnych Organizatora, zarówno drukowanych jak i cyfrowych.

Autor, który, na podstawie zawartej umowy, powierzył zarządzanie prawami autorskimi do Utworu, w
tym udzielanie licencji na korzystanie z Utworu, organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi
lub prawami pokrewnymi, stosownie do przepisów ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi
i prawami pokrewnymi z dnia 15 czerwca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1293), zgłaszając swój Utwór do
konkursu, zapewnia, iż organizacja ta akceptuje udzielenie Organizatorowi licencji, o której mowa w ust.

Uczestnik ponosi odpowiedzialność wobec Organizatora za to, że jakkolwiek organizacja zbiorowego
zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi nie będzie kierować wobec Organizatora
jakichkolwiek roszczeń wynikających z korzystania z Utworu w zakresie opisanym powyżej, a jeśli
roszczenia takie zostaną skierowane, Uczestnik zobowiązany jest z nich niezwłocznie zwolnić
Organizatora i zwrócić Organizatorowi ewentualne koszty zaspokojenia takich roszczeń.

Autor zobowiązuje się upoważnić Organizatora do wykonywania autorskich praw osobistych do
Utworu w jego imieniu w związku z zaadaptowaniem na sztukę teatralną, natomiast Organizator
zobowiązuje się do każdorazowego wskazania Autora, jako autora Utworu.


§5. Dane osobowe
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”) Stowarzyszenie Teatrów Nieinstytucjonalnych STeN
w Krakowie z siedzibą na ul. Marka 22 informuje, że jest administratorem danych osobowych
przetwarzanych w ramach konkursu.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty posiadające dostęp do danych osobowych na
podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku zwycięzcy konkursu mogą być osoby biorące
udział w czytaniu scenicznym.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do organizacji i przeprowadzenia konkursu.

Dane osobowe przetwarzane będą przez czas trwania konkursu i czas obowiązywania licencji. Po jej
zakończeniu przez czas określony przepisami podatkowymi i przepisami dotyczącymi sprawozdawczości
finansowej.

Autor, którego dane osobowe są przetwarzane przez administratora na podstawie jego zgody, ma prawo
w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie, w jakim tej
zgody udzielił. Cofnięcie zgody nie będzie miało jednak wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na
podstawie zgody Autora przed jej cofnięciem.

Regulamin:

Karta zgłoszenia do pobrania: